نسیم آمد

نسیم که می وزد

روحت تازه می شود

میدانم هر نسیمی که نسیم نمی شود

پنجره باز باشد و تو منتظر آمدنش

چشم هایت دیگر روشن

وزیدن گرفته است

و اینبار ابدی ست

.......................................اگر بگویم می دانستم باورت نمی شود

/ 1 نظر / 16 بازدید
چمران

این [گل] برای احساسات شما