وقتی که خط زندگی بر ما عمود شود.........

خدایا

 

 

 

این

احساس

خوش

پیش

درآمد

کدام

ناخوشیست؟؟؟؟؟؟؟

سپردمش

به

تو

رفع

و

رجوعش

کن

خودت!

لطفا!

گیسو نوشت:

ماتحت

فراخ

دیده

بودیم

اما

نه

اینقد

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
علی

خوشیتان پایدار و مستدام باد...

پریسا

دیگه بهم سر نمی زنی؟؟[ناراحت].

عسل

چرا فک می کنی پیش درآمد ناخوشیه؟![خنثی]

عسل

چرا فک می کنی پیش درآمد ناخوشیه؟![خنثی]